Anmälan

 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanhundslistan
- Styrelsen har beslutat att nedanstående krav gäller för att få hänvisning till  genom Svenska Schapendoesklubben.
- Styrelsen har beslutat att avgiften för att registrera en hund på hanhunds-listan med bild på hemsidan består av en kostnad på 100 kr/år. Avgiften betalas in på klubbens konto, pg 19 79 94-7 märk betalning med hundens regnr + hanhundslistan.

1. Mål:
- Att ge medlemmarna, uppfödarna möjlighet att annonsera ut lämpliga hanhundar för avel
- Att bidra med genetisk diversitet genom att informera om hanhundar som kan användas i avel

2. Ansvar / Arbetsmoment:
- Hanhundsägaren är skyldig att förse klubben med rätt information om hanhunden (via webformulär/email) och betala in avgiften till klubben.
- Klubbens avelskommitté kontrollerar uppgifterna och håller kontakt med hanhundsägaren.
- Klubbens avelskommitté kontrollerar att betalning har skett och ger därefter uppdrag till webbansvarig att lägga ut informationen på hemsidan.

3. Förutsättningar


3.1. För hanhunden gäller:
Att den har uppnått minst 2x EXC av 2 olika domare
Samt att:
- Röntgen är inget krav, men om hanen är röntgad får den inte ha påvisade fel på Hd/Ed röntgen (d.v.s. annat än ED UA/HD A-B)
- Om hanen använts i avel skall statistik över tidigare parningar och avkom-mor redovisas. Det innebär uppgifter om tik, datum för födsel och antal valpar (hanar, tikar). Ägaren förbinder sig att fortlöpande uppdatera denna statistik.
- Hanhunden skall ha inte lämnat fler än 4 kullar tidigare i Sverige.
- Att gPRA test ska ha utförts eller så kan bevis bifogas i ansökan som visar att hanhundens båda föräldrar har utfört gPRA test med resultat ++


3.2. Ägaren
- Ska vara den rättsliga ägaren till hunden.
- Ska vara medlem i Svenska Schapendoesklubben.
(Vid upphörande av medlemskap upphör även annonsering på hanhundslistan)


3.3. Klubben

- Lägger ut hanhunden på listan med den information som ägaren har lämnat och avelskommittén har verifierat.
- Lägger ut annonsen och hanhunden är med på listan tills hundens förutsättningar för avel upphör
och/eller ägaren säger upp sitt medlemskap i klubben eller ägaren på eget initiativ tar bort hanhunden .
- Bevakar förutsättningarna enligt ovan för hanhundarna som är med på listan*

Varför har vi rekommendationer gällande hanhundslistan?
Ett av Svenska Schapendoesklubbens övergripande mål är att främja avel av mentalt och fysiskt
sunda och exteriört fullgoda schapendoes. Detta finns uttryckt i den Ras-specifika Avelsstrategi (RAS) som arbetats fram för schapendoes. Vår ras-utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. I RAS redovisas därför riktlinjer som stöd för avelsarbetet med
schapendoes, med följande prioriteringar:
- Bidra till en ökad genetisk variation
- Bibehålla den rastypiska mentaliteten där glädje, energi och samarbetsvilja är grunden.
- En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
- Funktionell exteriör. Motverkan av exteriöra ytterligheter genom att till avel välja individer vilka har god överensstämmelse med rasens standard.
- Bibehålla rasens goda reproduktionsförmåga
Dessa riktlinjer ligger till grund för de rekommendationer som ställs för han-hundslistan genom klubben.

Bilagor: 


(Skickas i ett separat mail till kassor@svenskaschapendoesklubben.se)


Bild på hanhunden i JPG format, max 2MB.

Kopia på stamtavlan.

Kopia PRA test(er) antingen på hanhunden eller föräldrardjur.

Kopia på avelsbedömning(ar) om de finns.

Uppgifter om utställningsresultat.

Uppgifter om tidigare kullar. (Hanar/Tikar)